Fakta om klubben, vedtekter, regnskap o.l.

Velkommen til hjemmesiden vår

TILLITSVALGTE  GMK –

                f.o.m. 18.febr. 2018_____

 

STYRE

F.o.m. 18.2.2018

Valgt til

Willy Heimstad

2019

Arild Båtberget

2019

Anne Kristin Lyslo

2020

Stein A.Dalseg

2020

Nina Haugen

2019

Kristian Åseng

2019-vara

Olav M.Wangen

 2020- vara

 

 

ARRANGEMENTS- &

LØPSKOMITE

Stein A. Dalsegg

2019

Rune Rolstad

2019

Willy Heimstad

2020

Dag Gryttingslien

2020

Kristian Åseng

2020

Kjell I.Slettmoen (vara)

2019

 

 

GUDBRANDSDALSLØPET

Willy Heimstad

2019

Dag Gryttingslien

2020

Stein A. Dalsegg

2019

Tor Doseth ( vara)

2019

 

FORSIKRINGSKOMITE

Willy Heimstad

2019

Erling Rannstad

2020

Rune Rolstad

2019

 

KONTAKTPERSONER:               

Pakkhuset

Kristian Åseng

2020

 

VALGKOMITE

Håvard Wangen

2019

Leif Sigurd Tokvam 

 2021

Ole Petter Dahle

2020

 

REVISOR :

Arild Båtberget

2019

Stein Plassen

2019

Velkommen til hjemmesiden vår

Årsmelding 2017
Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK).    

I 2017 har GMK hatt 135   medlemmer, og styret har vært sett sammen av følgende.

Willy Heimstad leder,
Stein Dalsegg , kasserer,  
Sigurd Tokvam,styremedlem
Arild Båtberget…, styremedlem…..,  
Nina B Haugen sekreter
Kristian Åseng  1.vara med møteplikt.  
Olav M Wangen. 2.varamedlem  

Sesongstart i 2017 var som tidligere tradisjonell samling 17 mai til gatecruice, med bil prosesjon gjennom en feststemt Nedregate Vinstra i forkant av russetoget.

Det ble i år servert kaffe og kake i forkant av opptoget i samarbeid med Amcar HD Fron. Dette var en suksess med ca 100 fremmøte

Country Car Meet ble arrangert 8 juli i samarbeid med Peer Gynt senter og Vinstra Country Music festival. I år som tidligere er klubben teknisk arrangør for et godt innarbeidet arrangement. Men værgudene var ikke med oss i år. Det var åpen himmel og regnet datt ned i bøtter og spann. Tross været møte 27 biler opp. På grunn av været ble det ikke gjennomført i tradisjonell utgave. Premieringen falt bort og det ble loddet ut en fruktkorg blant de påmeldte bilene.

Tirsdag 11 juli hadde sommersatsningen til NRK sommertoget stopp på Vinstra stasjon. I den forbindelse hadde vi oppstilling av klubbiler både fra GMK og Amcar utenfor klubblokalet. Det var også en del medlemmer på tvers av klubbene som hadde sosialt samvær denne dagen.     

Lørdag 2 september gikk Gudbrandsdalsløpet av staben. I år ble løpet arrangert samme helg som by festen på Vinstra. I den forbindelse kjørte ca 50 kjøretøy fra løpet gjennom Nedregate og på Vinstra stasjon sto en speaker og informerte om bilene. Løpet er et godt innarbeidet arrangement med god oppslutning. (109)  

Søndag 3 september gikk Gudbrandsdals utstillingen av staben med ca 90 store og små kjøretøy.

Dette er også et godt opparbeidet arrangement, med en godt innarbeidet stabb. Takk til dere.     

De nye klubblokalene i Pakkhuset Vinstra er godt egnet og fungerer bra. Der har det vært avholdt 6 styre- og arrangørkomite møter i løpet av året.

Søndag 17 desember arrangerte klubben gratis julemiddag for sine medlemmer, følge betale kr 130,- Dette ble et svært vellykket tiltak med 43 oppmøte.

GMK har i 2017 hatt et aktivitets nivå som planlagt av årsmøte

    Styret.

  

 

Årsmelding 2014:

GUDBRANDSDAL MOTORVOGNKLUBB       

 

2014 har vært et ganske vanlig år for Gudbrandsdal Motorvognklubb. Aktivitetene   har fulgt terminlista med de arrangementene som siste årsmøte vedtok gjennomført.

 

Det hele startet opp med forsøk på å få i stand medlemsfest på Harpefoss Grendahus den 10.mai. Til tross for at GMK spanderte gratis fest på klubbens medlemmer og kun kr.200 for ”følge”,   vart det hele avlyst pga. liten interesse og for få påmelde.

 

17-mai cruiset på Vinstra har blitt en flott tradisjon med stadig økende oppslutning. Åpen for alle kjøretøy eldre enn 20 år. Et enkelt arrangement, men som er svært væravhengig. Godt samarbeid med russen ved Vinstra Videregående skole, og Vinstra Musikkforening.

 

Det var knyttet stor interesse til om den ”nye” countryfestivalen ville fortsette med samarbeid med GMK og Peer Gynt kjøpesenter om Country Car Meet. Fortsatt samarbeide er avtalefestet. Som teknisk arrangør kjør klubben en kjempejobb – og     skaffer gode penger i klubbkassa.

 

Samarbeidet med Norges Automobilforbund (NAF) og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal fortsetter å utvikle Gudbrandsdalsløpet. Årets løp samlet 102 deltagere, nesten 50 % GMK-medlemmer. GMK fikk tilsagn om kr. 50.000 i tilskudd fra regionrådet, kr.20.000 fra NAF Avd. Nord-Gudbrandsdal og kr. 10.000 i tilskudd fra hver av de tre midtdalskommunene.

Et prikkfritt arrangement, men som var på grensen av hvor mange deltagere vi hadde kapasitet til. Stor takk til NAF som stilte med gode mannskaper, og til Hundorp Musikklag som hjalp oss med 15 positive medhjelpere.

 

Gudbrandsdalsutstillingen påfølgende søndag samlet også vel 100 deltagere. Knirkefritt arrangement gjennomført av en dyktig og rutinert funksjonærstab.

 

GMK har dette året inngått samarbeid med AmCarHDFron om bruk av klubblokalene i Lomoen, Dette er basert på 50-50 fordeling av driftskostandene.

Her har det vært sporadiske klubbkvelder, i tillegg til at styret og undergruppene

har hatt sine møter her.

Klubben har også gått til innkjøp av en brukt Moelvedbrakke plassert ved klubblokalene. Denne er benyttet som lager for materiell og utstyr.

 

GMK hadde ved årsskiftet 153 medlemmer. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på Kr. 58.925.

Styret har i 2014 hatt 7 møter, og har bestått av :

Willy Heimstad (leder), Dino Borolien (sekr./nestleder), Dag Gryttingslien (kasserer)

Sigurd Tokvam (styremedlem) og Stein A. Dalsegg (styremedlem)

 

styret

 

 

 

ÅRSMELDING      2013        GUDBRANDSDAL MOTORVOGNKLUBB 

 

Årsmøtet 2013 var lagt til Harpefoss Grendahus, Harpefoss, der i alt  15medlemmer møtte fram.

 

Foran årsmøtet hadde Willy Heimstad sagt fra til valgkomiteen at han ikke ønsket gjenvalg

etter 10 år som leder. Valgkomiteen hadde ikke klart å finne noen til å gå inn i styret som leder. Årsmøtet vedtok derfor å gjennomføre alle valg, utenom til styret. Styret fikk så fullmakt til å forsøke å finne fram til et nytt styre til behandling på ekstraordinært årsmøte den

22 april.

Etter ekstraordinært årsmøte har styret hatt slik sammensetning:

Willy Heimstad – leder 

Dino Borolien – nestleder/sekretær

Dag Gryttingslien  kasserer

Terje Bjørnsgård – styremedlem

Stein A. Dalsegg – styremedlem.

Sigurd Tokvam og Arild Båtberget – varamenn.

 

Gjennom året fikk GMK  15 nye medlemmer mens vi hadde en avgang på 19. Ved utgangen av 2013 hadde klubben 178 medlemmer, en nedgang på 4 medlemmer totalt. (182 i 2012)

Det er protokollert 6 styremøter.

 

Flommen den 22.mai fikk dramatiske følger for GMK’s klubblokaler på Breivegen. I alt 4 biler ble totalskadet av flomvatnet, og lokalene var fylt til taket med gjørmevann. Styret

vedtok etter dette ikke å fortsette med leie av disse lokalene, og avtalen med huseier vart avsluttet. Inntil videre har vi innledet samarbeid med AmCarHDFron om å leie lokaler i Lomoen. Denne avtalen er noe usikker, da huseier har lagt lokalene ut til salg.

 

GMK stod for flere vellykkede arrangementet gjennom året. Country Car Meet var i også i år et rent AmCar-treff, inkl. amerikanske MC.  Avtalen med arrangørene  Countryfestivalen Vinstra og Peer Gynt Kjøpesenter gir fortsatt et godt økonomisk bidrag til klubbkassa.

Ivrige tungbileiere  arrangerte Vognmannen 2013.

For første året vart Gudbrandsdalsløpet arrangert 7.sept. og samlet 65 kjøretøy til start.

Asgeir Borgemoen og hans TV-team gjorde opptak til programmet Garasjen på Viasat 4

GMK inngikk en 3-årig samarbeidsavtale med NAF om utvikling- og drift av Gudbrandsdalsløpet.

Gudbrandsdalsutstillingen var som tidligere i Frya Leir søndag, hvor alt fungerte bra  med

115 kjøretøyer samlet.

 

Klubben har gjennom året gjennomført egne arrangementer:

22.mars – årsmøte  og 22.april ekstraordinært årsmøte på Harpefoss Grendahus

17.mai - Gatecruise på Vinstra  

26-28.juni Vognmannen i Kåja

7. juli – Country Car Meet på Vinstra

7.sept..- Gudbrandsdalsløpet, Frya.

8.sept..- Gudbrandsdalsutstillingen, Frya

22.sept. – Høsttur til Romsdalsmartna’n i Åndalsnes

27.nov.– Klubbkveld i Lomoen

09 des, - Klubbkveld i Lomoen  

 

I tillegg sporadiske dagscruise .Takk til alle som deltok og som hjalp til ved våre arrangement i 2013

 

Klubben har etter hvert stabilisert aktivitetsnivået gjennom året.. Stabil og god drift preger driftsåret 2013 i tillegg til nysatsingen Gudbrandsdalsløpet. Dette skal i 2014 gå av stabelen 6.sept

Regnskapet for 2013 viser totalt et overskudd på vel kr.14.000 og utestående krav på ca.kr.25.000

Klubben har dette året dessverre også hatt et betydelig antall medlemmer som ikke har fornyet sitt medlemskap. Utfordringen framover ligger derfor i det å bevare medlemmene og sørge for at alle føler tilhørighet og lojalitet til klubben. Det arbeides videre med å skaffe formåls-tjenelige klubblokaler.

 

Vinstra , 1.mars 2014

       Styret

 

Vedtekter

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er Gudbrandsdal Motorvognklubb, forkortet til GMK.

§ 2 Formål

GMK skal være tilknyttet LMK - landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber.
GMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
GMK skal fremme bevaring av. forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 21 år og eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.
For å oppnå denne målsetningen skal klubben ;
a) Arbeide for at det blir oppsporet, restaurert og holdt ved like verneverdige motorhistoriske kjøretøy, og data om disse.
b) Arrangere møter, turer og løp til felles hygge.
c) Knytte kontakt med andre klubber og organisasjoner med samme interesse.

§ 3 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller er interessert i motorhistoriske kjøretøy. Innmelding skal skje ved henvendelse til et medlem eller tillitsvalgt i klubben. Medlemskapet blir effektivt etter innbetaling av første kontingent.

Styret har rett til å avslå søknad om medlemskap eller ekskludere et eksisterende medlem som ikke forholder seg til klubbens vedtekter, eller medlemskap av andre grunner ikke er ønskelig. Utmelding skal skje skriftlig til styret.

Ved ubetalt kontingent medlemmet ikke ha stemmerett eller kunne nytte sitt klubb- medlemskap i GMK overfor andre klubber, forsikring, organisasjoner, tilstelninger m.v. Medlemskapet vil utgå etter 6 mnd med ubetalt kontingent.

Familiemedlemmer under 18 år, og ektefelle/samboer av hovedmedlem kan tegne eget medlemskap til redusert pris. Kun hovedmedlemmene har stemmerett. For øvrig har familiemedlem alle rettigheter og plikter. Forsendelser fra foreningen sendes kun til hovedmedlem.

Æresmedlemskap i klubben kan tildeles medlemmer som har gjort seg særlig bemerket innenfor klubben, og klubben sitt formål. Forslag om æresmedlemskap må underskrives av minst 10 betalende medlemmer. Æresmedlem er fritatt fra kontingent, men har alle medlemsrettigheter.

§ 4 Medlemskontingent.

Medlemskontingenten fastsettes for kommende år på ordinært årsmøte.
Medlemskontingenten forfaller ved innmelding og hver 1.januar. Ved innmelding etter 1.september betales halv kontingent første år. For familiemedlem betales 50 % av ordinær kontingent.

§ 5 Styre

Daglig ledelse og drift ivaretas av et klubbstyrebestående av leder og 4 styremedlemmer. Styret har 2 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet, som velger leder, nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. Styret kan selv fordele de nevnte funksjonene utenom leder, som må velges av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens/møtelederens stemme avgjørende.

§ 5 Styre - forts. 2

Styret kan innkalle komitémedlemmene og medhjelpere til å delta på styremøter, men da uten stemmerett. Lederen har møterett i komiteene bortsett fra valgkomiteen og revisorene sine møter. I komiteene har lederen talerett, men ikke stemmerett.
Lederen tegner klubben, og representerer klubben utad. Styret avholder styremøter så ofte de selv finner grunn til det, eller dersom minst 10 medlemmer krever det.
Møteprotokoll skal føres over styrts arbeid og beslutninger.

§ 6 Revisor.

1 revisor skal velges av årsmøtet for 2 år til å revidere regnskapet før det legges fram for årsmøtet av kassereren.

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen bestående av leder og 2 medlemmer velges for 2 år av årsmøtet direkte. Til valgkomité bør velges aktive medlemmer som har vært med i klubben i mer enn to år og som er kjent med klubbens vedtekter, formål og organisasjonsmessige kultur. Den sittende valgkomité eller styret skal ikke komme med tilråing om valg av valg- komité. Valgkomiteen skal settes opp komplett innstilling til valg i årsmøtet. Alle kandidater skal forespørres på forhånd.

§ 8 Bladkomité

Bladkomiteen skal bestå av leder og 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Det er viktig at bladkomiteen har god kontakt med styret, og bladkomiteens leder har derfor møterett i styrets møter, med talerett men uten stemme- rett.

§ 9 Arrangementskomité

Klubben skal ha en arrangementskomité bestående av 2 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Komiteen skal arbeide i nær dialog med styret, og skal komme med forslag om arrangement i klubben sin regi så som høstfest m.v. Styret bestemmer aktiviteten og det enkelte arrangement.

§ 10 Kjøretøykomte

Årsmøtet kan velge for 2 år en komité bestående av leder og 4 medlemmer, hvorav 1 fra styret. Komiteen skal ha det daglige tilsyn med klubbens kjøretøyer, og har mandat til å arrangere dugnad innen klubben for reparasjon og vedlikehold. Komiteen har videre mandat til å avgjøre i hvilken grad kjøretøyene skal være med på løp, tilstelninger og lignende ( eventuelt innenfor en økonomisk ramme som styret har anledning til å sette, dersom det blir funnet nødvendig) Komiteen har mandat til å peke ut sjåfører til kjøretøyene innenfor klubben.

§ 11 Løpskomite

Laupskomiteen skal bestå av leder og 4 medlemmer, hvorav 1 fra styret. Leder og de øvrige medlemmene skal velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Komiteen skal i god tid hvert år vurdere om klubben skal arrangere løp det påfølgende år. Videre skal komiteen etablere kontakt med naboklubber med tanke på at klubber kan gå sammen om løpsarrangement.

Komiteen bør også etablere kontakt med andre klubber i Norge med tanke på å anbefale løp i andre deler av landet der våre klubb- 3 ) medlemmer kan delta. Styret godkjenner aktiviteten og det enkelte arrangement i god tid. Komiteen er styret sitt kompetanse- og arbeidsredskap i alle saker om løp. Komiteen har mandat til å velge ut arbeidsmannskap og hjelpemannskap både innen klubben og blant folk flest.

§ 12 Forsikringskomité

GMK er tilsluttet LMK. Gjennom dette medlemskapet har medlemmene rett til spesialforsikring. Dette krever at GMK har en forsikringskomité som fungerer etter retningslinjene som er vedtatt av LMK. Komiteen skal være på to medlemmer og velges av årsmøtet for 2 år om gangen.

§ 13 Eiendomskomtieen.

Eiendomskomiteen skal bestå av leder og 2 - 4 medlemmer. leder og de øvrige medlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen. En av medlemmene bør velges blant styret. Halvparten av komiteen står på valg hvert årsmøte.

Eiendomskomiteen skal være styret sitt redskap for å ivareta klubben sine faste eien- dommer og skal være rådgivende organ i alle saker som ; Forslag om innredinger, vedlikehold og ombygginger inklusive kostnadsoverslag. Styret eller årsmøtet er bevilgende myndighet alt etter størrelsen på arbeidet.
Komiteen skal styre forefallende arbeid på eiendommen, og i den sammenheng lede og veilede medlemmene under dugnad m.v.

§ 14 Arbeidskomiteer

Både årsmøtet og styret har anledning til å sette ned arbeidskomiteer eller utvalg for tidsbegrensede oppgaver.

§ 15 Årsmøte

Årsmøtet er GMK's øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Medlemmene gjøres kjent med tidspunkt, sted og forslag til dagsorden for årsmøtet senest 30 dager før møtet finner sted. Revidert regnskap fremlegges på årsmøtet.

Årsmøtet skal ta stilling til innkallingen og oppnevne møteleder samt 2 representanter som i tillegg til møteleder skal undertegne møteprotokollen.

Ved avstemming har alle medlemmer 1 - en - stemme som kan avgis ved skriftlig fullmakt. Ingen deltager kan ha mer enn 3 fullmakter. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Avstemming skal være skriftlig dersom minst ett medlem krever det.

Årsmøtet skal behandle følgende saker :
o Revidert regnskap og styrets beretning for klubbens virksomhet i foregående kalenderår.
o Saker av vesentlig betydning for klubben, som større innkjøp, lån, garantier eller andre vesentlig forhold som begrenser klubbens resurser over flere år.
o Fastsette klubbens kontingentsatser, jfr. § 4
o Forslag om vedtektsendringer, som skal kunngjøres til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Forslag til vedtektsendringen må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Når det er foreslått endringer av . vedtektene kan endringer vedtas etter tilslutning av minst 2/3 av oppmøtte medlemmer og fullmakter, selv om endringene avviker fra det som er kunngjort.

4 ) o Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter i samsvar med § 5
o Valg av revisor i samsvar med § 6
o Valg av valgkomité bestående av 2 medlemmer i samsvar med § 7
o Valg av bladkomité i samsvar med § 8
o Valg av arrangementskomité i samsvar med § 9
o Valg av kjøretøykomité i samsvar med § 10
o Valg av løpsksmite i samsvar med § 11
o Valg av forsikringskomité i samsvar med § 12
o Valg av komiteer - utvalg etter behov , jfr, § 13
o Andre saker som er innkommet til styret senest 14 dager før møtet.

Ved behov kan styret eller minst 10 medlemmer kreve innkalt til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.

§ 16 Oppløsning.

Forslag om oppløsning av klubben fremmes etter reglene om vedtektsendring.
Ved beslutning om oppløsning skal det opprettes et avviklingsstyre som skal avsette evt. midler på egen bankkonto i minst 3 år. Disse midlene skal gis til eventuelt nyopprettet klubb i distriktet som blir registrert etter retningslinjene for LMK eller annen landsdekkende hovedorganisasjon for motorhistoriske kjøretøy.

Dersom slik klubb ikke opprettes skal avviklingsstyret overføre midlene til en annen klubb eller organisasjon med lignende formål som Gudbrandsdal Motorvognklubb.

§ 17 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan kun vedtas på årsmøte og må ha tilslutning av minst 2/3 av oppmøtte medlemmer og fullmakter. Forslag om endringer skal kunn- gjøres til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.
Forslag til vedtekts- endringer må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Vedtektene kan endres av årsmøtet selv om endringene avviker fra det forsalget som er kunngjort.

* * * * * * * * * * * * * *

Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet for GMK på årsmøtet 19.mars 2004.


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.08 | 16:39

Motor Sykler

fra 18 år til 2014

...
15.08 | 12:14

Hei er det noen påmelding til Gudbrandsdalsøpet 2019 ??

...
07.08 | 15:06

Hva koster denne sykkelen og hva er størrelsen på CC

...
19.10 | 21:51

kjøper støtdemper bak og spedometervaier til volvoF408 last 1980

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE